V skladu z Zakonom o javnih cestah je v Mestni občini Nova Gorica sprejet
ODLOK O OBČINSKIH CESTAH

Poglavje o varstvu občinskih cest določa:

47.člen
1. Prepovedano je začasno ali trajno zasesti občinsko cesto ali njen del, izvajati ali opustiti
kakršna koli dela na cesti in zemljišču ali objektih ob cesti, ki bi utegnili poškodovati cesto ali
objekte na njej ter ovirati ali ogrožati promet na cesti. Vse stroške zavarovanja in odstranitve
in odstranitve ovire na cesti in drugih posledic prepovedanih dejanj nosi tisti, ki jih povzroči.

2. Prepovedano je predvsem:
– Odvajati na cesto vodo, odplake in druge tekočine;
– Puščati na cesti sneg ali led, ki pade ali zdrsne nanjo
– Ovirati odtekanje vode s ceste
– Z mazili ali drugimi snovmi pomastiti cesto
– Voziti ali parkirati po bankinah, površinah za kolesarje in pešce ali drugih delih ceste, ki niso
namenjeni za vožnjo z vozili, razen če sta parkiranje in ustavljanje na njih izrecno dovoljena
– Postavljanje ograje, zasaditi živo mejo, drevje, trto ali druge visoke nasade ali
poljščine, nameščati ali odlagati na ali ob cesti les opeko, odpadni ali drug material ali
predmete, če se s tem poslabša ali onemogoči preglednost ceste ali drugače ovira ali
ogroža promet, poškoduje cesta ali poslabša njena urejenost
– Nameščati na cesto kakršne koli predmete z namenom oviranja ali onemogočanja
nemotenega in varnega odvijanja prometa; poškodovati prometno signalizacijo
– Puščati na cesti ali metati na cesto kakršne koli predmete ali sneg, razsipati po cesti sipek
material ali kako drugače onesnaževati cesto.
– Namerno zažigati ob cesti strnišča, odpadne ali druge gorljive snovi
– Orati v razdalji 4m od ceste v smeri proti njej ali v širini 1m od ceste vzporedno z njo
– Obračati na cesti živali, traktorje, pluge ter drugo kmetijsko orodje in stroje
– Vlačiti po cesti hlode, veje, skale in podobne predmete kot tudi pluge brane in drugo
kmetijsko orodje ter druge dele tovora

48. člen
– Motorna vozila z gosenicami smejo voziti po cestah samo, če imajo gosenice obložene z
primernimi oblogami, ki ne poškodujejo vozišča.

52. člen
V bližini križišč občinske ceste v ravnini z drugo cesto ali z železniško progo v ravnini
(pregledni trikotnik ter na notranjih straneh cestnih krivin ni dovoljeno saditi dreves, grmovja
ali visokih poljskih kultur, postavljati predmetov in na prav ali storiti kar koli drugega, kar bi
oviralo preglednost občinske ceste ali železniške proge ( polje preglednosti).

Krajane vljudno prosimo, da spoštujejo odlok in da vsak poskrbi za redno čiščenje in
vzdrževanje svojega zemljišča ob cestah.

Zahvaljujemo se za razumevanje.

Svet KS Ozeljan-Šmihel